«Έκδοση δύο Προσκλήσεων Συνολικού Προϋπολογισμού 15.000.000€ για την Αλιεία»

Το προκαθορισμένο χρονικό διάστημα υποβολής αιτημάτων χρηματοδότησης είναι από τις 15 Μαρτίου 2019 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019.


Υποβολή αιτήσεων για την «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων»

Στόχος του Υπομέτρου 6.3 είναι οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, μεγέθους παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) από 5.000€ έως 7.999 €.


Πρόσκληση δράσης 10.1.02 "Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας"

Στόχος της δράσης είναι η προστασία της παραδοσιακής μορφής του ελαιώνα Άμφισσας, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του δελφικού τοπίου.


Χρήσιμα

Ειδική καλλιεργητική ενίσχυση για το βαμβάκι      

Χρήσιμα

Οι προϋποθέσεις, οι υποχρεώσεις, η διαδικασία, τα δικαιολογητικά.

Χρήσιμα

Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων»      

Χρήσιμα

Σκοπός της παρούσας είναι να καθορίσει το θεσμικό πλαίσιο για την εφαρμογή του υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020 (ΠΑΑ 2014 - 2020).

Χρήσιμα

2η Τροποποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων με τίτλο «Καινοτομία στην Αλιεία»      

Χρήσιμα

Δεν ζητείται το γνήσιο της υπογραφής στην Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 σύμφωνα με το Υπόδειγμα 4 .

Χρήσιμα

Δάσωση γεωργικών εκτάσεων στη Θεσσαλία – Δικαιολογητικά      

Χρήσιμα

«ΔΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ»-ανειλημμένες υποχρεώσεις του Μέτρου 2.2.1 “ΠΡΩΤΗ ΔΑΣΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΏΝ ΓΑΙΩΝ” (ΠΑΑ 2007-2013). Η χρονική περίοδος της υποβολής είναι από 10.1.2019 έως 28.2.2019.

Χρήσιμα

Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον γεωργικό τομέα      

Χρήσιμα

Το μοναδιαίο ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) καθορίζεται σε 5ευρώ / αίγα και 5ευρώ / προβατίνα.

Χρήσιμα

Καταληκτική ημερομηνία για το Επίδομα Παιδιού 2018 η 31η/12/2018      

Χρήσιμα

Η καταβολή της έκτης δόσης του Επιδόματος Παιδιού 2018 θα πραγματοποιηθεί νωρίτερα από το προβλεπόμενο λόγω των γιορτών των Χριστουγέννων.

Χρήσιμα

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για το Μέτρο 13      

Χρήσιμα

 ‘’ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΝΕΚΤΗΜΑΤΑ’’ του ΠΑΑ 2014-2020 (Εξισωτική Αποζημίωση), για το έτος 2018.

Χρήσιμα

Κατάρτιση των νέων αγροτών      

Χρήσιμα

Η πράξη αφορά στην επαγγελματική κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για νέους γεωργούς έτσι ώστε να τους δοθούν οι απαραίτητες γνώσεις και προσόντα για να γίνουν επιχειρηματίες αγρότες.

Χρήσιμα

πρώτη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενη τελευταία