Από τις 01/02/2019 έως τις 05/02/2019 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 2.006.326,11 €:ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 01/02/2019-05/02/2019