Από τις 18/03/2019 έως τις 19/03/2019 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 480.590,77 €: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 18/03/2019-19/03/2019