Τροποποιήσεις για τις αυτόχθονες φυλές

31 Ιανουαρίου, 2019
Τροποποιήσεις  για τις αυτόχθονες φυλές

Κάθε ενταγμένη στη Δράση 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» πράξη δύναται να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 της αριθ. 401/48520/29-03-2018 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1226).

Τροποποίηση της πράξης μπορεί να προκύψει:

- είτε κατά τη διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου της πράξης, στην περίπτωση που διαπιστώνονται αλλαγές στα στοιχεία της πράξης, όπως αυτά αποτυπώνονται στην Απόφαση Ένταξης Πράξεων, ή αποκλίσεις κατά την υλοποίηση της πράξης

-είτε μετά από αίτημα του δικαιούχου, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης τροποποίησης πράξης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ). Στο αίτημα τροποποίησης θα πρέπει να τεκμηριώνονται επαρκώς οι λόγοι τροποποίησης στοιχείων της πράξης και να επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα παραστατικά. Μπορεί να υποβληθεί κατά μέγιστο ένα αίτημα τροποποίησης κατ΄ έτος δεσμεύσεων/εφαρμογής.

Η περίοδος υποβολής του αιτήματος τροποποίησης από το δικαιούχο ορίζεται από την 01/03 έως και την 31/03 κάθε έτους. Αίτηση τροποποίησης με πρώτο έτος ισχύος π.χ. το έτος δεσμεύσεων 2019 (δεύτερο έτος εφαρμογής της υπ΄ αριθ. 922/87058/19-6-2018 Πρόσκλησης της δράσης 10.1.09), υποβάλλεται από την 01/03/2019 έως και την 31/03/2019. Η αίτηση αφορά στα επόμενα έτη εφαρμογής της δράσης και ισχύει μέχρι τη λήξη των δεσμεύσεων του δικαιούχου.
 

Δείτε εδώ την εγκύκλιο.

Δείτε περισσότερα για:
Φυλες
Σπάνιες

Επικαιρότητα

Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020

2η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα μέτρα 3.1.8 και 4.1.20 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.