Από τις 04/03/2019 έως τις 05/03/2019 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 888.391,10 €: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 04/03/2019-05/03/2019