Στις 18/07/2013 έγινε η πληρωμή Κρατικής Ενίσχυσης ΄Ησσονος Σημασίας (DE MINIMIS) 2012 με 269 δικαιούχους και ποσό: 1.060.800€