«Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις»

12 Φεβρουαρίου, 2019
«Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις»

Καθορισμός διαδικασιών απασχόλησης στο Πλαίσιο εφαρμογής της δράσης 1.1.1 «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Μέτρου Μ01 («Δράσεις μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης»), του ΠΑΑ 2014-2020, για τους δικαιούχους του Υπομέτρου 6.1 των οποίων οι πράξεις έχουν ενταχθεί και θα ενταχθούν για πρώτη φορά στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 και για τους δικαιούχους του Υπομέτρου 6.3 των οποίων οι Πράξεις θα ενταχθούν στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020».

Άρθρο 1
Καθορισμός διαδικασιών απασχόλησης

1 .α) Για την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης, ο δικαιούχος των δράσεων, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 3 παρ. 4 της υπ' αριθμ. 11510/14-12-2016 υπουργικής απόφασης, συνάπτει συμβάσεις έργου με το εκπαιδευτικό προσωπικό, που αναφέρεται στο άρθρο 7 της υπ' αριθμ. 11510/ 14-12-2016 (ΦΕΚ 4113/Β/21-12-2016) υπουργικής απόφασης. Στις συμβάσεις καθορίζεται το εκπαιδευτικό έργο που πρόκειται να παρασχεθεί, ο απαιτούμενος χρόνος απασχόλησης και η αποζημίωση, η οποία καθορίζεται σύμφωνα με την περίπτωση δ) του παρόντος άρθρου.

Ο δικαιούχος χρησιμοποιεί εκπαιδευτικό προσωπικό που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα για την παροχή των υπηρεσιών μεταφοράς γνώσης στα συγκεκριμένα θεματικά πεδία των προγραμμάτων κατάρτισης, υπό τη μορφή εγγεγραμμένων εκπαιδευτών ενηλίκων στο πιστοποιημένο μητρώο του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), καθώς και μη πιστοποιημένους εκπαιδευτές σε ποσοστό μικρότερο του 40%, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της EYE ΠΑΑ, με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 της υπ' αριθμ. 11510/14-122016 υπουργικής απόφασης. Το εκπαιδευτικό προσωπικό θα αντλείται από το Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ που διαχειρίζεται η Διεύθυνση Αγροτικής Κατάρτισης, στο οποίο όσοι εκπαιδευτές έχουν υποβάλλει αίτηση και πληρούν τα κριτήρια της υπ' αριθμ. 11510/1412-2016 απόφασης, θεωρούνται ενταγμένοι σε αυτό, έχοντας τη δυνατότητα επικαιροποίησης των στοιχείων τους. Ο δικαιούχος εάν κρίνει απαραίτητο μπορεί να μοριοδοτήσει επί τη βάσει κριτηρίων το παραπάνω Μητρώο Εκπαιδευτών.

Κατά την διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού θα πρέπει κατά προτεραιότητα να προτιμούνται οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανεργίας του ΟΑΕΔ, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Οι παραπάνω άνεργοι δηλώνουν την Περιφέρεια του τόπου κατοικίας τους και δύναται να δηλώσουν μία ακόμη Περιφέρεια στην οποία επιθυμούν να απασχοληθούν. Προσκομίζουν βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανεργίας του ΟΑΕΔ και για την σειρά προτεραιότητας θα λαμβάνεται ο χρόνος εγγραφής στο παραπάνω μητρώο ανεργίας. Οι υπολειπόμενες θέσεις θα καλύπτονται από εκπαιδευτές, ελεύθερους επαγγελματίες, υπαλλήλους του ίδιου του δικαιούχου, υπαλλήλους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή άλλων Υπουργείων, τους υπαλλήλους των Δήμων, των Περιφερειών, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Για την πλήρωση των θέσεων από τους εκπαιδευτές της ανωτέρω κατηγορίας, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο επιλογής ο τόπος κατοικίας του εκπαιδευτή ο οποίος πρέπει να είναι εντός της αυτής Περιφέρειας. Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση μη πλήρωσης των θέσεων για την Περιφέρεια Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, το εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των ως άνω κατηγοριών, μπορεί να αντλείται και από την Περιφέρεια Αττικής. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας ανεύρεσης εκπαιδευτών βάσει των ως άνω κριτηρίων, ο δικαιούχος δύναται, με αιτιολογημένη απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου του, να ορίζει εκπαιδευτές από το μητρώο εκπαιδευτών, κατά παρέκκλιση της ανωτέρω διαδικασίας.

Για τη διασφάλιση της διαδικασίας της αξιολόγησης των προγραμμάτων κατάρτισης του άρθρου 8 της υπ' αριθμ. 11510/21.12.2016 υπουργική απόφαση, η γραπτή εξέταση και η βαθμολόγηση θα πραγματοποιείται από εκπαιδευτές ( υπαλλήλους του δικαιούχου ή δημοσίους υπαλλήλους) ενταγμένους στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, πιστοποιημένους η μη.

β) Σε περίπτωση που απασχολούνται ως εκπαιδευτές ή ως υπεύθυνοι υλοποίησης εκπαιδεύσεων, υπάλληλοι του δημοσίου τομέα, εφαρμόζεται το άρθρο 31 του υπαλληλικού κώδικα.

γ) Το ανώτατο όριο απασχόλησης των εκπαιδευτών όλων των κατηγοριών είναι δεκαοκτώ (18) ώρες ανά εκπαιδευτή ανά πρόγραμμα κατάρτισης και κατ' εξαίρεση τριάντα έξι (36) ώρες ανά εκπαιδευτή ανά πρόγραμμα κατάρτισης για τα προγράμματα κατάρτισης που λαμβάνουν χώρα σε νησιωτικές περιοχές, εκτός Κρήτης και Εύβοιας. Το ανώτερο όριο απασχόλησης για τους εκπαιδευτές δεν δύναται να ξεπερνά τις οχτακόσιες δέκα (810) ώρες ανά εκπαιδευτή στο σύνολο του έτους, με εξαίρεση τους εκπαιδευτές υπαλλήλους του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπου το όριο απασχόλησης ανά εκπαιδευτή στο σύνολο του έτους, δε δύναται να ξεπερνά τις τριακόσιες εξήντα (360) ώρες. Σε κάθε περίπτωση πρέπει για τον καθορισμό του ανώτατου ορίου απασχόλησης ανά εκπαιδευτή, να λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, προκειμένου να μην γίνεται υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ωραρίου εργασίας.

δ) Η αποζημίωση του εκπαιδευτικού προσωπικού της παρ. 1 α) του παρόντος, βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό της συγχρηματοδοτούμενης πράξης και το ύψος της καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του δικαιούχου με τρόπο ώστε να μην γίνεται υπέρβαση του μοναδιαίου κόστους ανά καταρτιζόμενο, όπως αυτό υπολογίζεται με βάση τη μελέτη σχετικά με την εκτίμηση του εύλογου εύρους μοναδιαίου κόστους για τις σχετικές δαπάνες.

2 .α) Για την οργάνωση, τη διεξαγωγή, την αξιολόγηση, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την υποστήριξη των προγραμμάτων κατάρτισης, ο δικαιούχος απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θέτει τα κριτήρια επιλογής για την πλήρωση των θέσεων. Ο δικαιούχος δύναται να συνάπτει συμβάσεις έργου με ανέργους και ελεύθερους επαγγελματίες, στις οποίες καθορίζεται το έργο που πρόκειται να παρασχεθεί, ο απαιτούμενος χρόνος απασχόλησης και η αποζημίωση η οποία καθορίζεται σύμφωνα με την παρ. 2β του παρόντος. Σε περίπτωση μη πλήρωσης των θέσεων από τις παραπάνω κατηγορίες, οι υπολειπόμενες θέσεις δύνανται να καλυφθούν με υπαλλήλους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή άλλων Υπουργείων, τους υπαλλήλους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου.

β) Η αποζημίωση του λοιπού προσωπικού της παρ. 2α του παρόντος βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό της συγχρηματοδοτούμενης πράξης και το ύψος της καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του δικαιούχου, με τρόπο ώστε να μην γίνεται υπέρβαση του μοναδιαίου κόστους ανά καταρτιζόμενο, όπως αυτό υπολογίζεται με βάση τη μελέτη σχετικά με την εκτίμηση του εύλογου εύρους μοναδιαίου κόστους για τις σχετικές δαπάνες.

Άρθρο 2 Έναρξη ισχύος

Η παρούσα από την έναρξη ισχύος της καταργεί την υπ'αριθμ. 1151/59872/1.6.2017 (ΦΕΚ 1974/Β΄/2017) υπουργική απόφαση.

Δείτε περισσότερα για:
Νεοι αγρότες
Εκμεταλλευση
Γεωργική

Επικαιρότητα

Δηλώσεις στο κτηματολόγιο

Λήγει το επόμενο διάστημα σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας η προθεσμία δηλώσεων ακινήτων για το Κτηματολόγιο.

Νέα γιγαντιαία επένδυση της ΕΒΟΛ

Μία νέα μεγάλη επένδυση, αυτή τη φορά στον τομέα της ενέργειας, θα υλοποιήσει ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Βόλου- ΕΒΟΛ, όπως ανακοίνωσε σήμερα στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού,...

Εκκαθάριση τιμολογίων

Διευκρινίζεται ότι Τιμολόγια Αγοράς Ιουλίου 2019 θα εκδοθούν για όσα ΑΦΜ υπέβαλαν Δήλωση έως την 15η Αυγούστου στις 23:59.